Handelskonditioner

Placeringsønsker overholdes i videste udstrækning. Såfremt pladsmæssige eller andre tekniske forhold kræver det, forbeholder aviserne sig ret til at omplacere annoncer og evt. ændre et bestilt annonceformat uden forudgående meddelelse. Annoncen vil så blive beregnet efter opnået placering og format.

Reklamationer

skal fremsættes senest 5 dage efter indrykning. (Ved genbestilling senest fredag før næste indrykning).Regningsreklamation skal ske umiddelbart efter regningens modtagelse. Aviserne er uden ansvar for evt. tab annoncøren måtte lide som følge af trykfejl, hørefejl, fejlindrykning. Fejl og mangler ved annoncen, som ikke skyldes annoncøren eller dennes reklamebureau, vil efter avisernes skøn over den eventuelle værdiforringelse blive godskrevet forholdsmæssigt. Godskrivelsen kan aldrig overstige det for annoncen fakturerede beløb.

Nægtelse af indrykning

Aviserne forbeholder sig ret til at nægte optagelse af annoncer, der strider mod gældende love og bestemmelser, eller mod hensynet til læserne. Bladet påtager sig intet ansvar for indrykning, der er i strid med lovgivningen.

Kundekorrektur

Har annoncen været i kundekorrektur og de skriftlige rettelser på denne er foretaget, er evt. andre oversete fejl kundens ansvar.

Betalingsbetingelser

Ved kredit: Fakturamåned + 10 dage, efter betalingsfristens udløb tilskrives 2% renter pr. på-begyndt måned.
Fakturagebyr kr. 50,- pr. udsendelse.

Lokal Avisen Nordsjælland

Lokal Avisen Nordsjælland