Vilde dyr og planter indtager vores parker og rabatter

For et år siden besluttede Nordsjællands Vej & Park at omlægge driften i en mere bæredygtig retning med styrkelse af biodiversiteten. La …


For et år siden besluttede Nordsjællands Vej & Park at omlægge driften i en mere bæredygtig retning med styrkelse af biodiversiteten.

Langsomt begynder arbejdet at bære frugt. Næste skridt bliver at formidle projektet til borgerne. Det er blevet mere vildt at gå en tur i kommunens parker. For i dag bliver flere af kommunens parker drevet og vedligeholdt på en ny og bæredygtig måde, hvor der tages mere hensyn til naturen – og hvor der arbejdes konkret på at styrke biodiversiteten. Det betyder fx, at store græs- og engarealer får lov at gro vildt til glæde for sommerfugle, at døde træer og stammer ligger og bliver levesteder for svampe, biller, insekter og fugle – og at afklippede grene samles i bunker, så pindsvin, mus og slanger kan finde skjul.

– Tabet af biodiversitet er dramatisk på verdensplan. Også i Danmark går det ned ad bakke for de fleste dyre- og plantearter. Som nation er vi forpligtet til at tage et ansvar for at stoppe tilbagegangen. Det gælder kommunen. Det gælder os alle, og det gælder Nordsjællands Park & Vej, siger bestyrelsesformand i NSPV, Christian Holm Donatzky, der også er formand for By-,Plan- og Miljøudvalget i Helsingør Kommune.

En tysk undersøgelse viser et tab på over 70 procent af biomassen af flyvende insekter de seneste 30 år.

Første resultater viser sig
Den strategiske beslutning om at omlægge driften af NSPV’s arealer i en mere bæredygtig retning blev taget i efteråret 2018 af ejerne bag selskabet – Helsingør og Fredensborg Kommuner. Siden er indsatsen rullet ud – skridt for skridt – i de første parker, naturområder og vejrabatter. Målet er, at så mange arealer som muligt skal inddrages. Og de første resultater er begyndt at vise sig, selvom der ikke eksisterer talbaseret dokumentation:

– Vores indsats handler om at sikre flere og bedre levesteder for dyr og planter, dér hvor vi har mulighed for det. Det har vi gjort, og det er vores oplevelse, at indsatsen gør en forskel. I fx parker og vejrabatter med begrænset slåning af græs kommer der en større variation af planter, blomster og insekter end tidligere. Jo mere vildt – jo flere planter og dyr – og dermed en større biologiske mangfoldighed. Det giver næsten sig selv, fortæller Christian Holm Donatzky.

Formidlingskampagne på vej
Arbejdet med biodiversitet er imidlertid kun lige begyndt for Nordsjællands Park & Vej. Til næste år er det planen, at der skal gøres en særlig indsats for at formidle arbejdet. Konkret vil det ske i form af en kampagne, der skal gøre borgere og trafikanter opmærksomme på, at byer og veje fremover bliver endnu vildere:

– En af de udfordringer, der kan være i arbejdet med at styrke biodiversiteten er, at borgerne skal vænne sig til, at parkerne kommer til at blive vildere og se anderledes ud. Det er ikke alle, der forstår, hvorfor vi gør det. Det samme er tilfældet med vejrabatter og rundkørsler. Vi skal blive bedre til at formidle projektet og skabe ejerskab blandt borgerne”, forklarer Niels Christian Koefoed, direktør i Nordsjællands Park & Vej, der understreger, at arbejdet selvfølgelig ikke må gå ud over trafiksikkerheden.

Omlægningen til mere bæredygtig drift og styrkelse af biodiversiteten har på nogle områder frigjort økonomiske midler, når der fx bruges mindre tid på græsslåning. På andre områder er der kommet ekstra udgifter – fx til bortskaffelse af græsafklip og til etablering af arealer med blomster til bierne.

Fakta
Helsingør Kommune ejer og vedligeholder:
■324 ha Parker og naturarealer- fordelt på 153 lokaliteter
■62 ha Vejrabatgræs
■3600 Vejtræer.
■50,2 km hække og levende hegn
■Nordsjællands Park & Vej er et fællesskab mellem Helsingør Kommune og Fredensborg Kommune.
■Selskabet har overtaget løsningen af en lang række anlægs-, drifts- og vedligeholdelsesopgaver på park- og vejområdet i de to kommuner. man kan læse mere på www.nspv.dk

Kommentarer

Lokal Avisen Nordsjælland

Lokal Avisen Nordsjælland